TRANSPARÈNCIA

INTERARTS es compromet a proporcionar informació sobre les seves activitats de forma clara, detallada i transparent, amb professionalitat, rigor i coherència.

Amb aquesta finalitat, seguim una sèrie de lleis, controls i indicadors.

Lleis espanyoles:

  • LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (link)
  • LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (link)
  • RDL 3/11 de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (link)
  • LEY 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de las ONG, fundaciones y otras entidades privadas (link)
  • LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (link)
  • LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública (link)

Guia Pràctica de la Unió Europea (ES)

Auditoria sobre transparència i bon govern: link (disponible pròximament)

Comptes anuals

Manual de Gestió Administrativa de Projectes de Cooperació Internacional (ES)

Guia de Planificació Estratègica (ES)